Stilbenoid diarylheptanoid and gingerol biosynthesis